Sajak (Puisi) bahasa sunda

HIRUP
 Oleh Ato Paskal

Hirup lir ibarat lengkah
Sing ati ati tur tarapti
nincak ulah ngan saukur lengkah
bari komo jeung dudupak rurumpak
bisi manggih beling nu pastina bakal nygagk
              Hirup jeung kahirupan
              lir ibarat lengkah jeung tujuan
              lengkah merenah nu ku dilampah
              tinangku barokah tujuan
              nu ku urang baris kahontal
Panggoda dunya tong dijadikeun alasan
pikeun ngalengkah salah
lantaran bala tangtuna bakal karasa

              Kamajuan dunya
              kudu dibarengan ku motekar akal
              jeung lengkah nu basajan
              lengkah merenah kahirupa barokah


ANAKING
Oleh : Ato Suharto

Anaking...
regepkeun piwuruk ema hidep
sangkan hirup rahayu
jeng berkah tur bagja
              Anaking..
              tiru jeng gugu pasipatan ema
              sabab ciri sagala wanoja natra
              aya dina diri ema
Bapa bagja rumah tangga jeung ema
najan kadang sok manggih tunggara
ema tetep ngawula ka bapa
pinuh ku rasa katresna
              Anaking..
              hirupmah sadar jeung eling
              mun hideup mamawa wejangan ema
              bakal pasti salawasna eling
Anaking..
hideup geus nincak mangsa dewasa
omat ulah kagoda ku hawa dunya
nu kadang mawa cilaka
Bapa jeung ema teu boga warisan banda pohara
              teu boga tanah nu lega
              komo deui emas permata
Bapak jeung ema ngan boga do'a
sangkan hideup hirup waluya
dibeungkeut ku iman jeung takwa
bekel urang ngumpul engke di surga

0 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...